ust-img

ENTEGRE SİSTEM POLİTİKAMIZENTEGRE SİSTEM POLİTİKAMIZ;

• Müşteri Memnuniyeti: Müşteri ve toplumun memnuniyeti tüm faaliyetlerimizin odak noktasıdır. Taahhütlerimizi zamanında ve eksiksiz tamamlayıp teslim ederiz.

• Sürekli İyileştirme: Süreçlerimizi kalite, çevre, iş sağlığı güvenliği ve enerji performans göstergeleri ile takip eder, uygunsuzluklar daha oluşmadan sistemimizi sürekli iyileştirmeye çalışırız.

• Kanunlara ve Mevzuatlara Uyum: Tüm faaliyetlerimizi yasa ve hukuk kuralları çerçevesinde, yönetmelikler, düzenlemeler ve şartnamelere uygun olarak yürütürüz.

• Yüksek Nitelikli Çalışanlar: Verdiğimiz tüm hizmetlerde konusuna hâkim, konusunda bilgili, işini gerçekten seven, yaptıkları her işten sorumluluk ve gurur duyan nitelikli ve kişisel çatışmalardan arınmış, hedeflere odaklı istekli birtakım olarak çalışırız.

• İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak: İş sürecimizde insan ve çevre sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek tüm riskleri azaltmayı, çalışanları ve toplumu bilinçlendirmeyi asli işimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ederiz.
 
Bu amaçla ,

o İş Sağlığı ve İş Güvenliği konuları ile ilgili tüm yerel kanun¸ yönetmelik ve standartlara uyulur.

o İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularındaki tüm riskler değerlendirilir ve koruyucu önlemler alınır.

o Yeni proje ve proseslerin İş Sağlığı ve İş Güvenliği açısından etkileri projelendirme aşamasında  değerlendirilir.

o Tüm çalışanların katılımı ile tehlikeler kaynağında yok edilerek sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedeflenir.

o Atıkları minimuma indirmek¸ kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.

o Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize¸ ülkeye ve dünyaya yaymak.

o Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.

o Çalışanlara ve tedarikçilere¸ çevreyle ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmektir.

• Enerji Yönetimi: Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler, hizmetler satın alınmasını sağlar, enerji performansının iyileştirilmesine yönelik tasarımlar geliştiririz.

• Kaliteli Hizmet: Tüm projelerimizi ve hizmetlerimizi müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda üretmeye çalışırız.
Sadi Yalçın
Yönetim Kurulu Başkanı
05.01.2018